Twoje wyniki wyszukiwania

Regulamin

I. PODSTAWOWE DEFINICJE
1. Firma MultiHome.pl – Agencja Nieruchomości zajmująca się pośrednictwem w sprzedaży, kupnie, najmie, wynajmie, zamianie nieruchomości oraz doradztwem w tym zakresie.
2. Strona MultiHome.pl – podstawowa strona internetowa Firmy MultiHome.pl zawierająca oferty nieruchomości w domenie internetowej multihome.pl, będąca platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
3. Operator – Firma MultiHome.pl z siedzibą w Kępnie (63-600), przy ulicy Walki Młodzch 18, NIP: 954-219-65-30, REGON 240201712.
4. Użytkownik – podmiot zamieszczający ogłoszenie na stronie MultiHome.pl
5. Ogłoszenie – strona/przestrzeń serwerowa MultiHome.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane, zdjęcia oraz filmy zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
6. Konto – część MultiHome.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach MultiHome.pl.
7. Promocja – zestaw płatnych ogłoszeń nabywanych przez Użytkownika według uznania.
8. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Firmę MultiHome.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń na stronie MultiHome.pl.
2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Firma MultiHome.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę MultiHome.pl, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na MultiHome.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
2. Firma MultiHome.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
3. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
4. Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach wszelkich plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów), do których Użytkownik nie posiada co najmniej majątkowych praw autorskich, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty. Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać elementów zakłócających jego odbiór.
5. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na Stronie zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
6. Firma MultiHome.pl chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w VIII punkcie Regulaminu.
7. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Strony MultiHome.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

IV. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ NA STRONIE www.MultiHome.pl
1. Zamieszczenie Ogłoszenia na Stronie MultiHome.pl wymaga zalogowania użytkownika na stronie lub, jeśli nie posiada konta, zarejestrowania się na Stronie MultiHome.pl oraz akceptacji regulaminu.
2. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami.
Aby zarejestrować się na Stronie MultiHome.pl należy wybrać opcję „Załóż konto”. Następnie wpisać kolejno:
a) Pełna nazwa,
b) Użytkownik,
c) Hasło,
d) Powtórzone hasło,
e) Adres e-mail,
f) Powtórzony adres e-mail.
Jeśli użytkownik posiada działalność, opcjonalnie może wpisać informacje:
a) Nazwa firmy,
b) Adres firmy,
c) Nip,
d) Regon.
3. Aby zalogowany Użytkownik prawidłowo wprowadził ogłoszenie do systemu należy na stronie wybrać opcję „Dodaj nowe ogłoszenie”. Co do zasady zamieszczanie ogłoszeń składa się z kliku kroków:
a) Wpisanie tytułu ogłoszenia,
b) Wyboru kategorii,
c) Wyboru typu
d) Wyboru lokalizacji,
e) Wyboru adresu (opcjonalnie)
f) Wyboru okresu ogłaszania oferty,
g) Wpisania skrótu opisu ogłoszenia,
h) Wpisania opisu ogłoszenia (opcjonalnie)
i) Wpisania kontaktu,
j) Wpisania linku do filmy (opcjonalnie)
k) Wpisania ceny
l) Dodania zdjęć (limit zdjęć: 7),
m) Zaznaczenia promocji (według uznania).
4. Emisja Ogłoszenia na Stronie rozpoczyna się niezwłocznie po akceptacji treści ogłoszenia przez Firmę MultiHome.pl i zarejestrowaniu wpłaty na koncie.
5. Ogłoszenie wyświetlane jest przez wybrany przez Użytkownika okres, na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i typie.
6. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry. Zmiany zostają zaktualizowane po akceptacji zmian przez Firmę MultiHome.pl.
7. Po okresie ogłaszania, wybranym przez Użytkownika, ogłoszenie jest do wglądu w opcji „TWOJE OGŁOSZENIA”.
8. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
9. Po upływie czasu emisji ogłaszania, Użytkownik samodzielnie przedłuża ogłoszenie.
10. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści, w tym zdjęcia i numer telefonu, podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

V. DOPUSZCZALNA TREŚĆ OGŁOSZEŃ
1. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń, jednocześnie Firma MultiHome.pl ma prawo do niezaakceptowania ogłoszeń, które:
a) Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanej nieruchomości.
b) Zawierają treści, zdjęcia i filmy powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety.
c) Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych.
d) Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich.
e) Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
f) Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
g) Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi.
h) Napisane są w języku innym niż polski.
i) Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich.
j) Naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.
k) Szkodzące dobremu imieniu lub renomie Firmy MultiHome.pl.
2. Firma MultiHome.pl nie odpowiada za:
a) Brak zainteresowania ogłaszaną ofertą
b) Realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia.
c) Działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Firmy MultiHome.pl niezależnych.
d) Składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
e) Firma MultiHome.pl nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z MultiHome.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
f) Firma MultiHome.pl ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Strony. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Firmy MultiHome.pl lub w inny sposób szkodzi Firmie MultiHome.pl.

VI. KOSZTY REJESTROWANIA OGŁOSZEŃ NA STRONIE www.MultiHome.pl
1. MultiHome.pl umożliwia promowanie ogłoszeń, które podlega opłacie:
a) Promocja „POCZĄTEK LISTY” – ogłoszenie będzie publikowane jako pierwsze na liście ogłoszeń, do czasu aż inni nie wykupią tej samej opcji.
CENA 15 zł brutto / 15 dni
CENA 30 zł brutto / 30 dni
b) Promocja „POGRUBIONE” – ogłoszenie zostanie opublikowane z pogrubioną czcionką na liście ogłoszeń.
CENA 9 zł brutto / 15 dni
CENA 18 zł brutto / 30 dni
c) Promocja „RAMKA” – ogłoszenie zostanie opublikowane z ramką wyróżniającą na liście ogłoszeń.
d) CENA 9 zł brutto / 15 dni
e) CENA 18 zł brutto / 30 dni
f) Promocja „TŁO” – ogłoszenie zostanie opublikowane z wyróżnionym tłem na liście ogłoszeń.
g) CENA 15 zł brutto / 15 dni
h) CENA 30 zł brutto / 30 dni.
2. Opłatę za Promocję można dokonać metodą standardowego przelewu bankowego lub za pośrednictwem PayU.
3. Po dokonaniu wyboru zapłaty metodą standardowego przelewu bankowego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail dotyczącą informacji o wykonaniu przelewu.
4. Promocja jest ważna na czas emisji Ogłoszenia.
5. Użytkownikom wystawiane są faktury przy każdej dokonanej opłacie.
6. Firma MultiHome.pl zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za poszczególne Promocje. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
7. Ogłoszenia bez promocji są ogłoszeniami bezpłatnymi.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Firmę MuliHome.pl usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: reklamacje@multihome.pl lub w formie listu przesłanego na adres: MultiHome.pl Dominika Stryj 63-600 Kępno, ul. Walki Młodych 18.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Firma MultiHome.pl rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926, ze zm.) jest Firma MultiHome.pl. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę MultiHome.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Multihome.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
3. Niektóre obszary Multihome.pl mogą wykorzystywać „cookies” zgodnie z „Polityką plików cookies” <-link do informacji o cookies. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
IX. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Niniejsza Polityka dotyczy plików „Cookies” odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Firma MultiHome.pl z siedzibą w Kępnie (63-600), przy ulicy Walki Młodych 18, NIP: 954-219-65-30, REGON 240201712, zwana dalej Operatorem.
Czym są pliki „Cookies”? Cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona.
Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.
Do czego używamy plików „Cookies”? Plików „Cookies” używamy w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Strony MultiHome.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.
Jakich plików „Cookies” używamy? W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
– „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych
– pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych
– „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
– „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
– „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
– „analityczne” pliki Cookies analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.
Pliki Cookies firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora:
– Google Analytics – pliki Cookies analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
– Społecznościowe – Pliki zapisywane przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest), logowaniu do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook), oglądaniu filmów (YouTube, Vimeo).
– Reklamowe – pliki Cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych. Większość plików Cookies podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
Czy pliki „Cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Usuwanie plików „Cookies” Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome. Ograniczenie stosowania plików „Cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Jakie zabezpieczenia stosujemy?
Strony internetowe Firmy MultiHome.pl są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Firma MultiHome.pl jako Operator stron internetowych oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

Porównaj oferty